Current filters:



Add filters:
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Berso berriac / Benito Azurmendic jarriac.1800Berso berriac / Benito Azurmendic jarriac.Azurmendi, Benito.; Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Berso berriac / [Juan Jose Oyarzabal].1800Berso berriac / [Juan Jose Oyarzabal].Oyarzabal, Juan Jose.; Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Berso berriac / Tomas Galarzac jarriac.1800Berso berriac / Tomas Galarzac jarriac.Galarza, Tomas.; Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Berso berriac.1800Berso berriac.Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Verso berriac.1800Verso berriac.Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Berso berriyak / Raimundo Aramburuk bere andregayari jarriac.1800Berso berriyak / Raimundo Aramburuk bere andregayari jarriac.Aramburu, Raimundo.; Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Orra amabost verso mutillac Gregoriari ordañanac.1800Orra amabost verso mutillac Gregoriari ordañanac.Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Verso berriac / Manuel Arrizabalagac jarriac.1880Verso berriac / Manuel Arrizabalagac jarriac.Arrizabalaga, Manuel.; Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Ines-e[ntzat] : itz neurtu berriyac Amezqu[etar batec Donostiyan jarriac].1800Ines-e[ntzat] : itz neurtu berriyac Amezqu[etar batec Donostiyan jarriac].Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Berso berriac amoriyo fiñarenac / Severo Motricoarrac jarriac.1800Berso berriac amoriyo fiñarenac / Severo Motricoarrac jarriac.Iturrino, Severo de.; Elicechea Arrieta, Enrique, (1873-1947), (biltzailea)
Results 11-20 of 31