Current filters:


Add filters:
  • previous
  • 1
  • next
Search results:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Ondo iltcen icasteco, eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai Jesusen Compañiaco Agustin Cardaberaz-ec esquentcen dieztenac.1787Ondo iltcen icasteco, eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai Jesusen Compañiaco Agustin Cardaberaz-ec esquentcen dieztenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaberaz-ec, bere biotz guztiarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.1766Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari,... Agustin Cardaberaz-ec, bere biotz guztiarequin esqueñtcen, ta consagratcen diena.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari.1700Jesus, Maria ta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco erreglac : cura jaun ta eskola maisu celosoai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberazec esquentcen ta dedicatcen dieztenac.1761Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco erreglac : cura jaun ta eskola maisu celosoai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberazec esquentcen ta dedicatcen dieztenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Aita San Ignacioren egercicioen gañean : orien lau asteetaco meditacio laburrac edo Egercicioen lau-garren partea / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazec animen oneraco emanac.1790Aita San Ignacioren egercicioen gañean : orien lau asteetaco meditacio laburrac edo Egercicioen lau-garren partea / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazec animen oneraco emanac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770); Ignacio de Loyola, Santo, (1491-1556), (otros)
Justuen ispillu arguia, santuen erretrato bicia, santucho gazte biren, S. Luis eta S. Estanislaoren miragarrizco bicitzaren berrion laburrac eta santucho gozo bien bederatziurrenac,.. / Agustin Cardaberazec ematen dituenac.1764Justuen ispillu arguia, santuen erretrato bicia, santucho gazte biren, S. Luis eta S. Estanislaoren miragarrizco bicitzaren berrion laburrac eta santucho gozo bien bederatziurrenac,.. / Agustin Cardaberazec ematen dituenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Jesus, Maria ta Joseren devociñoco libruchoric atararico devociño batzuc / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec Bizcaico Cristiñau devotoai euren arimen oneraco ofrecietan deutsenac.1764Jesus, Maria ta Joseren devociñoco libruchoric atararico devociño batzuc / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec Bizcaico Cristiñau devotoai euren arimen oneraco ofrecietan deutsenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770)
Aita San Ignacioren egercicioen gañean : orien lau asteetaco meditacio laburrac edo Egercicioen laugarren partea / Agustin Cardaberazec animen oneraco emana. - Mikrofitxa bidezko kontsulta.1765Aita San Ignacioren egercicioen gañean : orien lau asteetaco meditacio laburrac edo Egercicioen laugarren partea / Agustin Cardaberazec animen oneraco emana. - Mikrofitxa bidezko kontsulta.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770); Ignacio de Loyola, Santo, (1491-1556), (otros)
Aita San Ignacio Loyolacoaren exercicioac : beren consideracio ta afectoaquin Jaungoicoaren ministro eta confesore Jaun celosai, animen provechuraco Jesusen Compañiaco Agustin Cardaverazec esqueiñitcen ta dedicatcen dieztenac.1790Aita San Ignacio Loyolacoaren exercicioac : beren consideracio ta afectoaquin Jaungoicoaren ministro eta confesore Jaun celosai, animen provechuraco Jesusen Compañiaco Agustin Cardaverazec esqueiñitcen ta dedicatcen dieztenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770); Ignacio de Loyola, Santo, (1491-1556), (otros)
Aita S. Ignacio Loyolacoaren egercicioac : beren consideracio ta afectoaquin Jaungoicoaren ministro ta confessoren Jaun celosoai, animen provechuraco Jesusen Compañiaco Agustin Cardaveraz-ec esquentzen ta dedicatzen dieztenac.1760Aita S. Ignacio Loyolacoaren egercicioac : beren consideracio ta afectoaquin Jaungoicoaren ministro ta confessoren Jaun celosoai, animen provechuraco Jesusen Compañiaco Agustin Cardaveraz-ec esquentzen ta dedicatzen dieztenac.Cardaberaz, Agustín, (1703-1770); Ignacio de Loyola, Santo, (1491-1556), (otros)
Results 1-10 of 10